Đã có lúc chút bụi này là con người ấy
Giản dị, công bằng, dễ yêu và kiên quyết
Dưới bàn tay thận trọng của người
Cả Liên Bang này đã được cứu
Ra khỏi tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử
Ở bất cứ nơi nào và ở bất cứ thời đại nào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)