1. Đã có lúc chút bụi này là con người ấy This dust was once the man
  1
 2. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (01) When lilacs last in the dooryard bloom'd (01)
  1
 3. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (02) When lilacs last in the dooryard bloom'd (02)
  1
 4. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (03) When lilacs last in the dooryard bloom'd (03)
  1
 5. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (04) When lilacs last in the dooryard bloom'd (04)
  1
 6. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (05) When lilacs last in the dooryard bloom'd (05)
  1
 7. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (06) When lilacs last in the dooryard bloom'd (06)
  1
 8. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (07) When lilacs last in the dooryard bloom'd (07)
  1
 9. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (08) When lilacs last in the dooryard bloom'd (08)
  1
 10. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (09) When lilacs last in the dooryard bloom'd (09)
  1
 11. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (10) When lilacs last in the dooryard bloom'd (10)
  1
 12. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (11) When lilacs last in the dooryard bloom'd (11)
  1
 13. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (12) When lilacs last in the dooryard bloom'd (12)
  1
 14. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (13) When lilacs last in the dooryard bloom'd (13)
  1
 15. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (14) When lilacs last in the dooryard bloom'd (14)
  1
 16. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (15) When lilacs last in the dooryard bloom'd (15)
  1
 17. Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (16) When lilacs last in the dooryard bloom'd (16)
  1
 18. Ôi thuyền trưởng! Thuyền trưởng của tôi ơi! O captain! My captain!
  2