Mười năm như cánh bèo trôi dạt
Già gặp nhau nước mắt tuôn ra
Tuổi già không được như hoa
Loạn ly chỉ rượu làm ta quên sầu
Người nghèo nghi xuân đâu chiếu cố
Kẻ sang giàu tưởng có trăng riêng
Thế nên nâng chén cười duyên
Tin rằng sao Thái có phen trên trời.