Trăm trận gió mây một thoáng thâu
Rắn rồng xương trắng ủ ê sầu
Tinh kỳ vắng bóng non nam đó
Ca múa lầu không nước chảy làu
Trời thấp chuyển hồi chim Tam Phố
Đất dày nhanh cảm Cửu Châu thu
Hào kiệt anh hùng ai thương tớ
Gióng ngựa dừng cương giữa cuộc đua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)