Gió tây tống khách trở về,
Đất Hoài đầm suối bốn bề lá bay.
Hạc trên gò mối kêu bầy,
Hồ ly cười áo rách nay trở về.
Rửa chân ngại nước lạnh tê,
Mở trang sách đọc lại e trời mờ.
Khác chi Quý Tử ngu ngơ,
Nhưng vợ xuống cửi đón chờ mừng vui.

tửu tận tình do tại