Hoa sen sương tía trên bờ,
Gái Ngô lập quán nhởn nhơ cạnh thuyền.
Sen thơm gói cá cua riêng,
Lão đây có chết cũng ghiền Giang Nam.

tửu tận tình do tại