Thạch Sùng mới cưới Lục Châu,
Tặng xe thất bảo ngựa hầu kéo nhanh.
Tì bà ngọc trắng nạm lên,
Ngọc trai lại đính trên khăn quấn đầu
Ngày ngày rượu quý đông lâu,
Vườn tây sáng sáng cùng ngồi ngắm hoa.
Ân dày chẳng thể bỏ qua,
Cho nên thân ngọc biến ra bụi trần.

tửu tận tình do tại