23/06/2024 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú Lục Châu, đắc xa tự
賦綠珠得車字

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2018 14:31

 

Nguyên tác

綠珠初嫁石崇家,
細馬輕駝七寶車。
已用明珠為匼匝,
更輸白璧教琵琶。
日日東樓傾美酒,
朝朝西苑看名花。
只為恩深不相棄,
還將玉體委塵沙。

Phiên âm

Lục Châu sơ giá Thạch Sùng gia,
Tế mã khinh đà thất bảo xa.
Dĩ dụng minh châu vi hạp táp,
Cánh thâu bạch bích giáo tì bà.
Nhật nhật đông lâu khuynh mỹ tửu,
Triêu triêu tây uyển khán danh hoa.
Chỉ vị ân thâm bất tương khí,
Hoàn tương ngọc thể uỷ trần sa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thạch Sùng mới cưới Lục Châu,
Tặng xe thất bảo ngựa hầu kéo nhanh.
Tì bà ngọc trắng nạm lên,
Ngọc trai lại đính trên khăn quấn đầu
Ngày ngày rượu quý đông lâu,
Vườn tây sáng sáng cùng ngồi ngắm hoa.
Ân dày chẳng thể bỏ qua,
Cho nên thân ngọc biến ra bụi trần.
Lục Châu là mỹ nhân nổi tiếng thời cổ, sinh tại trấn Song Phượng, huyện Bác Bạch, Quảng Tây. Thạch Sùng 石崇 (249-300) làm Thái Phóng sứ tại Giao Chỉ, tương truyền đem 10 hộc châu báu, cưới Lục Châu về làm sủng thiếp. Thái Phóng sứ là chức quan giám sát các quan lại cũng như coi ngục hình tại các châu huyện. Thạch Sùng rất giàu có, trước đây chuyên cướp ngọc ngà vàng bạc của các thuyền buôn, đem về tích trữ đầy nhà. Sau này Thạch Sùng bị vua Tấn thất sủng, cháu vua Tấn (Tư Mã Luân) là Tôn Tú đã mê thích Lục Châu từ lâu, nay nhân cơ hội đến cướp Lục Châu. Thạch Sùng không chịu, Tôn Tú gièm Tư Mã Lâm giết Thạch Sùng, rồi sai người đến bắt Lục Châu, Lục Châu nhảy xuống lầu tự sát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Phú Lục Châu, đắc xa tự