Tiết xuân đẹp thanh minh hàn thực
Tuổi thanh niên tuổi đáng xem hoa
Xem hoa, hoa giận người già
Hoa vui khi kẻ ngắm là thanh niên

tửu tận tình do tại