Sông Ngô Tùng gió xuân thổi ấm
Hoa trên bờ nở rộ như nhau
Uyên ương vịt nước về đây
Lúc nào cũng thấy trong mây từng đàn

tửu tận tình do tại