Thoi cửi năm nay vẫn rã rời,
Tuy ông tài lực chẳng hơn ai.
Mai đây bán được Trường Môn phú,
Trăm cân vàng trả mụ xài chơi.

tửu tận tình do tại