Lão phu rất thích nhuỵ hoa vàng,
Con cái nên đem rượu trắng sang.
Đến lúc tàn dương khi trời xuống,
Hãy đốt đèn lên rọi áo choàng.

tửu tận tình do tại