15.00
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Mộng Dương (5 bài)
- Đường Dần (21 bài)
- Văn Trưng Minh (2 bài)
- Vương Đình Tương (5 bài)
- Đường Cao (1 bài)
Tạo ngày 14/11/2013 09:43 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 14/11/2013 10:02 bởi hongha83
Vương Thủ Nhân 王守仁 (1472-1529) là thi nhân và tư tưởng gia đời Minh, tự Bá An 伯安, hiệu Dương Minh Tử 陽明子, thuỵ Văn Thành 文成, người đời thường gọi là Vương Dương Minh 王陽明. Ông quê ở huyện Dư Dao, phủ Thiệu Hưng thuộc Triết Giang (Dư Dao nay thuộc thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang). Ông làm quan đến chức Hình bộ Thượng thư ở Nam Kinh, được phong Tân Kiến Bá. Ông phát triển học thuyết Lục Cửu Uyên, dùng “Trí lương tri” làm tư tưởng chủ yếu. Ông có ảnh hưởng lớn trong giới tư tưởng từ đời Minh trở về sau. Học thuật của ông lưu hành sang nhiều nước như Nhật Bản. Tác phẩm của ông có Vương Văn Thành công toàn thư, Truyền Tập lục, Đại Học vấn,...