Đâu đến hương hoa đêm thoảng đưa
Nhà tranh rừng đá suối ngân nga
Người buồn trăng dựng đi thong thả
Chim đậu đồi hoang hót nhặt thưa
Sương cỏ chẳng trừ chân dép ướt
Gió tùng riêng thoảng áo gai qua
Y lan bên nước lòng toan viết
Giang Bắc, Nam tình chẳng cách xa

tửu tận tình do tại