Thiếu phụ bên cầu Dương Châu
Nhà buôn ở Trường An lầu
Hai năm không được tin tức
Đều đến quỷ thần vái cầu

tửu tận tình do tại