詠風

肅肅涼風生,
加我林壑清。
驅煙尋洞戶,
卷霧出山楹。
去來固無跡,
動息如有情。
日落山水靜,
為君起松聲。

 

Vịnh phong

Túc túc kinh phong sinh,
Gia ngã lâm hác thanh.
Khu yên tầm động hộ,
Quyển vụ xuất sơn doanh.
Khứ lai cố vô tích,
Động tức như hữu tình.
Nhật lạc sơn thuỷ tĩnh,
Vị quân khởi tùng thanh.

 

Dịch nghĩa

Gió ào ào nổi lên mạnh kinh hồn,
Giúp ta thổi quang đãng rừng và hang hốc.
Thổi hết sương khói giúp ta tìm động trú ẩn,
Cuốn hết mây thấp tụ trong các cột.
Tới lui không để lại vết tích,
Lúc thổi lúc ngưng như có tình cảm.
Mặt trời lặn, núi sông tĩnh lặng,
[gió] vì các ông làm thông reo vi vu.


Vương Bột được Bái vương Lý Hiển ái mộ, vời vào phủ làm chức tu soạn. Nhưng tính ông ngông cuồng, vì một bài thơ Hịch Anh vương kê trách đùa việc các vương phủ ham chơi gà chọi, ông bị vua Cao Tông ra lệnh cho Bái vương đuổi ông ra khỏi phủ. Ông không nơi trú ngụ, rong chơi sông hồ. Bài này viết trong giai đoạn đó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mạnh kinh hồn gió ào ào nổi
Như giúp ta thổi núi rừng quang
Thổi mây tìm động trong hang
Lại còn giúp thổi tan sương cột kèo
Tới hay lui không gieo vết tích
Thổi hay ngưng như hệt có tình
Xế chiều sông núi yên bình
Vì ông gió khiến thông rừng vi vu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Ào ào gió thổi kinh hồn mạnh
Thổi sạch rừng, hang hốc giúp ta
Thổi hết khói sương tìm động ở
Cột nào cuốn tất đọng mây qua

Tới lui chẳng để gì vết tích
Thổi thổi, ngưng ngưng ngỡ cảm tình
Trời lặn, núi sông đầy tĩnh lặng
Vi vu cứ thổi vẫy tùng xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ào ào gió nổi mạnh kinh hồn,
Giúp thổi quang rừng hang hốc luôn.
Thổi hết khói sương ta trú ẩn,
Cuốn mây thấp tụ trong cột trồng.
Tới lui chẳng để còn gì dấu,
Lúc thổi lúc ngưng tình có không?
Trời lặn, núi sông như tĩnh lặng,
Vì ông khiến gió reo hàng thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời