Lý nhị đế đánh quân Chiêm
Bố châu Sạ Đẩu chết liền đáng thương
Mị Ê vợ chúa chẳng thường
Vua triệu không đến tìm đường xuống sông
Ai hay gái rợ cũng hùng
Dựng đền thờ tự nói cùng kẻ sau
Kìa người quyền quý cao lâu
Dâm ô như lợn như trâu đẹp gì

tửu tận tình do tại