sinh thì chẳng chính chẳng trung
phò Lê ông Phạm đời không tôn sùng
biển thờ dẹp giặc có công
quên ơn tiên đế, hai lòng ai khen
Lý hoàng sao khéo đa đoan
chủ thề ban hiệu dựng nên cũng kỳ
kinh sư hương khói còn ghi
cấm sao người nói những khi rỗi dài

tửu tận tình do tại