Xong việc trường thi, nằm ốm khan,
Đâu dè cửa tướng hoá tao đàn.
Trống, cờ vang vọng thơ nguyên soái,
Đàn, chén ngồi bên chức tản quan.
Sự nghiệp, nhìn nhau già cả bọn,
Cõi bờ, bàn đến khó muôn vàn.
Sớm mai dòng Nhĩ xuôi đông chảy,
Tản Lĩnh, Nùng Sơn, khuất khuất dần.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)