Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 06:52

Cửu trùng gươm báu uổng trao tay,
Trùng cửu thơ trao lửa hẹn ngày.
Một gió mười phương, mây ruổi gấp;
Khói trong lò nữa, gấp theo mây!


Tháng 10-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966