Là hoa hay là quả
Là trăng hay là sao
Có đánh ai đâu nào
Mà lại tên là quất.