Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài)
- Trần Bác (1 bài)
- Hoà Ngưng (4 bài)
- Âu Dương Quýnh (4 bài)
- Diên Chiểu thiền sư (1 bài)
Tạo ngày 16/04/2009 21:04 bởi hongha83
Vĩnh Minh thiền sư 永明禪師 (904-975), hay Diên Thọ thiền sư 延壽禪師, tự Trọng Nguyên 仲元, người Tiền Đường, Hàng Châu. Ông từ nhỏ không ăn thịt cá , thích tụng kinh Pháp Hoa, năm 28 tuổi làm quan trấn ở Hoa Ðình có dịp tiếp xúc với thiền sư Thuý Nham Vĩnh Minh, sau đó được vua cho từ quan và đi tu ở núi Tuyết Ðậu sau về trụ trì chùa ở núi Linh Ẩn. Niên hiệu Khai Bảo (975), ông bị bệnh, thắp hương từ biệt học chúng rồi ngồi kiết già thị tịch, thọ 72 tuổi.