Vượn kêu trăng rụng lưng đồi
Khách ngâm bấc lụn bồi hồi nửa đêm
Ấy ai đạt cảnh êm đềm ?
Ông tăng thiền định bên thềm hang mây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)