Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 21:41

和縣令

曾為宇內四明狂,
肯羡醫王與鬼王。
未覺悟中真覺悟,
難商量底妙商量。
小根欲問長生藥,
作者那求不死方。
今日水寒魚不食,
一時筌網也都忘。

 

Hoạ huyện lệnh

Tằng vi vũ nội Tứ Minh cuồng,
Khẳng tiến Y vương dữ Quỷ vương,
Vị giác ngộ trung, chân giác ngộ,
Nan thương lượng để, diệu thương lường.
Tiểu căn dục vấn trường sinh dược,
Tác giả na cầu bất tử phương.
Kim nhật thuỷ hàn ngư bất thực,
Nhất thì thuyên võng dã đô vương (vong).

 

Dịch nghĩa

Đã từng làm cái cuồng của Tứ Minh ở trong hoàn vũ,
Đâu chịu ngợi khen Y vương và Quỷ vương.
Trong chỗ chưa giác ngộ có cái giác ngộ thực,
Nơi khó suy lường, có sự suy lường kỳ diệu.
Kẻ căn cơ thấp kém mới hỏi thuốc trường sinh,
Bậc đại đức cao tăng thì tìm làm gì phương thuốc bất tử.
Hôm nay nước lạnh, cá chẳng đi ăn,
Cho nên mới quên cả nơm lẫn lưới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Từng phen nối gót Từ Minh cuồng,
Nào phục Y vương với Quỷ vương.
Chưa giác ngộ là chân giác ngộ,
Khó suy lường ấy diệu suy lường.
Thấp căn mới hỏi "trường sinh dược",
Cao trí cần gì "bất tử phương".
Cá chẳng tìm ăn khi nước lạnh,
Bỗng không nơm lưới cũng quên luôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng phen theo gót Tứ Minh cuồng,
Ai chịu ngợi khen Y Quỷ vương.
Chưa giác ngộ là chân ngộ thực,
Khó suy lường ấy diệu suy lường.
Căn cơ kém muốn trường sinh dược,
Cao đức làm gì bất tử phương.
Cá chẳng đi ăn nay nước lạnh,
Cho nên nơm lưới mới quên luôn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Đã từng nối gót Tứ Minh Cuồng
Ưa mến Y vương với Quỉ vương.
Trong chưa giác ngộ chân giác ngộ
Chỗ khó nghĩ bàn khéo nghĩ bàn.
Căn hèn muốn hỏi “trường sanh thuốc”
Tác giả đâu cần “bất tử phương”.
Cá chẳng tìm mồi, nay nước lạnh
Đồng thời nơm, lưới thảy đều quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời