29/11/2021 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ huyện lệnh
和縣令

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 21:41

 

Nguyên tác

曾為宇內四明狂,
肯羡醫王與鬼王。
未覺悟中真覺悟,
難商量底妙商量。
小根欲問長生藥,
作者那求不死方。
今日水寒魚不食,
一時筌網也都忘。

Phiên âm

Tằng vi vũ nội Tứ Minh cuồng,
Khẳng tiến Y vương dữ Quỷ vương,
Vị giác ngộ trung, chân giác ngộ,
Nan thương lượng để, diệu thương lường.
Tiểu căn dục vấn trường sinh dược,
Tác giả na cầu bất tử phương.
Kim nhật thuỷ hàn ngư bất thực,
Nhất thì thuyên võng dã đô vương (vong).

Dịch nghĩa

Đã từng làm cái cuồng của Tứ Minh ở trong hoàn vũ,
Đâu chịu ngợi khen Y vương và Quỷ vương.
Trong chỗ chưa giác ngộ có cái giác ngộ thực,
Nơi khó suy lường, có sự suy lường kỳ diệu.
Kẻ căn cơ thấp kém mới hỏi thuốc trường sinh,
Bậc đại đức cao tăng thì tìm làm gì phương thuốc bất tử.
Hôm nay nước lạnh, cá chẳng đi ăn,
Cho nên mới quên cả nơm lẫn lưới.

Bản dịch của Huệ Chi

Từng phen nối gót Từ Minh cuồng,
Nào phục Y vương với Quỷ vương.
Chưa giác ngộ là chân giác ngộ,
Khó suy lường ấy diệu suy lường.
Thấp căn mới hỏi "trường sinh dược",
Cao trí cần gì "bất tử phương".
Cá chẳng tìm ăn khi nước lạnh,
Bỗng không nơm lưới cũng quên luôn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Hoạ huyện lệnh