Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)
Tạo ngày 22/10/2008 10:56 bởi Vanachi
Triệu Nhất 趙壹 là danh sĩ triều Hán Linh Đế 漢靈帝 (168–189) đời Đông Hán, năm sinh và mất không rõ, tự là Nguyên Thúc 元叔, người Tây Huyện, Hán Dương (nay thuộc tây nam thành phố Thiên Thuỷ, tỉnh Cam Túc). Ông là người cậy tài kiêu ngạo, từng nhiều lần bị người khác vu hại đến tội chết, nhưng lại có người quen xin miễn, do đó làm bài Thích thế tật tà phú 刺世疾邪賦 bày tỏ nỗi bất bình. Trước tác nguyên có 2 quyển, nay đã thất truyền. Ngoài ra có "Cùng ô phú" 窮烏賦 được chép trong "Hậu Hán thư".