Hoàng Hà trong khó đợi,
Người thọ có bao nhiêu.
Cỏ bờ theo gió dậy,
Kẻ phú giả xưng hiền.
Văn chương tuy đầy bụng,
Chẳng như một túi tiền.
Nhà lớn đầy xiểm nịnh,
Chính trực tựa cửa bên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.