Đường chữ thập, trạm Tam Phần
Sớm chiều Nam Bắc bao lần đi qua
Vênh vang buổi sáng mui che
Sao mà lẳng lặng khi xe về chiều
Xưa nay danh lợi chìm tiêu
Đoản đình nước chảy, cây cao trường đình

tửu tận tình do tại