Khen thợ trời xưa uốn (vẫn) có công,
Lạ thay Cắc Cớ chẳng lời không.
Bước tiên in ngọc rành rành tạc,
Cửa động dòm trăng hẻm hẻm thông.
Phương trượng đã giành nơi giới định,
Đại can lại sẵn nẻo tàng dung.
Kìa kìa một mái dày huyền hoặc,
Thế vững kim thang dõi chẳng cùng.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển IV. Hang Cắc Cớ ở trên núi Sài Sơn.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004