Dấy dức ba quân thuở trận tiền,
Tiên khu từng đã trải nhiều phen.
Ruổi rong trước đỉnh tên tam định,
Tóm được trong tay chước vạn toàn.
Hiểm yếu đòi nơi lòng chẳng ngại,
Phiên hàn mấy bức thế càng bền.
Đã Nam thời Bắc công thu vẹn,
Thẻ “dữ đồng” này chói chói tên.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển III.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004