Kìa lời Chu Dịch dạy nhàn gia,
Khắc cốt minh can đạo kính hoà.
Trước ghín khăng khăng lòng hiếu thuận,
Sau răn nớp nớp thói kiêu sa.
Lệ côn ắt xứng trong danh giá,
Tam tứ càng gồm thửa nết na.
Sớm thấy điềm lành lan quế trỗi,
Phúc lành thể ắt dõi lâu xa.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển I.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004