An bài sẵn có chốn thiên thành,
Cảnh trí nhìn xem rất lạ thanh.
Mãn địa vẻ hà lồng bảo thụ,
Quán thiên bóng nguyệt ánh thiền quynh.
Tư bề nước nhiễu tư mùa gấm,
Tám mặt non vầy tám bức tranh.
Chẳng những trí nhân vầy thửa thú,
Lại thêm vững đặt bức trường thành.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển IV.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004