Quen thú thanh nhàn mới trở lui,
Ham chi gác tía nữa mà chơi.
Cỏ cây đâu chẳng mang ơn nước,
Mũ áo gì xem khéo lạ đời.
Nhạc dạo non Bình vương vấn mộng,
Kèn khua bến Vị não nề tai.
Bọn ta ví được trời cho sống,
Bốn bể thanh bình đợi đón coi.

tửu tận tình do tại