Hình như không phải bình yên
Àm ào đâu đó một miền bão giông
Thôi đừng là gió, trăng, sông...
Em là bất chợt, bênh bồng anh ru


Phả Lại 1970

Nguồn: Trần Tuấn Đạt, Nguồn đá, NXB Lao động, 2000