Một ngày cứ ngỡ trăm năm
Câu thơ hay thế băm vằm chặt ra
Buồn đau giằng xéo ly xa
Cồn cào cắt cứa lòng ta giã từ


21-6-1969

Nguồn: Nguồn đá (thơ), Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2000