Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/06/2014 10:44 bởi tôn tiền tử
Trần Thúc Đạt 陳叔達 tự Tử Thông 子聰, là con thứ 16 của Trần Tuyên Đế, có tài học, được phong Nghĩa Dương vương. Đời Tuỳ, ông làm Giáng quận thông thú. Đời Đường, ông làm Thừa tướng phủ chủ bạ, cùng Ký thất Ôn Đại Nhã 溫大雅 phụ trách việc cơ mật, năm Trinh Quán làm Lễ bộ thượng thư. Thơ ông có 15 quyển, nay còn 9 bài.