Ta xem trên Côn Lôn biến hoá
Thấy trăng trời chuyển quá động âm
Linh hồn giao cấu đồng lân
Đất trời nhiều lưới sinh gần khắp nơi
Trọng Ni thúc giục khơi thái cực
Lãm Đam thì quý trọng cõi âm
Tiên nay ở cõi tây phương
Tôn sùng nghĩa lý, vô minh vẫn còn
Không và sắc đều nên trút bỏ
Duyên nghiệp tan ngộ rõ đạo mầu
Nổi danh kinh sách đọc nhiều
Tử sinh chưa thoát, đạo mầu còn xa.