Thử xem một tháng mấy lần mưa,
Ruộng hoá ra sông nước trắng bừa (bờ).
Bát gạo Đồng Nai kinh chuyện cũ,
Con thuyền Quí Tị nhớ năm xưa.
Trâu bò buộc cẳng coi buồn nhỉ!
Tôm tép văng mình đã sướng chưa?
Nghe nói miền Nam trời đại hạn,
Sao không san sẻ nước cho vừa?


Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010