Trên giấy kinh luân bàn mệt dạ.
Trước gương sự nghiệp thúc mau già,
Non sông mưa tạnh trời trong sáng,
Cung điện gió về tựa sáo ca.
Ngày tĩnh sách nhiều xem biếng nhác.
Tỉnh say việc bận mới hay ra,
Tiêu Quan nơi ấy không phiền nhiễu,
Rỉ sét mọc đầy thanh bảo đao.