Trên giấy, kinh luân bàn mệt dạ.
Trước gương, sự nghiệp thúc mau già,
Non sông mưa tạnh, trời trong sáng,
Cung điện gió về, tựa sáo ca.
Sách nhiều ngày tĩnh, xem lười biếng.
Việc bận tỉnh say, mới nhớ ra,
Nay ngoài Tiêu Quan không phiền nhiễu,
Rỉ sét mọc đầy thanh bảo đao.