Thường người không gì trọng
Chỉ có ngủ là trọng
Mọi chuyện đều chấm dứt
Hồn lìa thân bất động
Tỉnh ra không biết gì
Tham cầu tâm lại động
Cười nhạo người cõi trần
Không hay đang giữa mộng


Nguồn: Đạo sĩ Trung Quốc thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)