Là băng là ngọc hay là người,
Là của vua cho đem đến nơi.
Giấc mộng Vu Sơn tôi chẳng biết,
Luống công thần nữ xuống Dương Đài.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 118, tháng 6-1927
tửu tận tình do tại