Chân nhân vốn không mộng
Mộng là lên tiên chơi
Chí nhân cũng không ngủ
Ngủ ắt chơi xa khơi
Dưới vạc thường lưu thuốc
Trong bầu riêng có trời
Nên hay lẽ ngủ mộng
Huyền diệu nhất trên đời


Nguồn: Đạo sĩ Trung Quốc thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)