Nghìn thu nắng có nhạt phai
Nghìn thu mây có thôi bay ngang trời?
Nghìn thu tình có chung đôi
Nghìn thu có nhớ những lời nghìn thu?