Quốc nạn vì chưng bởi Mỵ Châu?
Lời xưa ngẫm lại xét đuôi đầu
Thương chồng há dễ xem tình nhẹ?
Giữ đạo nên đành nuốt lệ ngâu!
Lẫy nỏ cho dù không bị tráo
Loa thành chắc hẳn cũng vùi sâu
Sao đời đổ tội nàng nhi nữ?
Để mãi ngàn thu trách hận sầu!

17-02-2017