Âu-Lạc tồn vong bởi tại nàng?
Chuyện xưa đẫm lệ giở từng trang
Yêu chồng đâu tiếc trao thần nỏ
Phụ bố đành cam uổng mạng vàng
Một chữ chung tình thân vướng luỵ
Ngàn năm mất nước lỗi còn mang
Mong người hậu thế nên suy xét
Âu-Lạc tồn vong bởi tại nàng?

2015