Tích cũ người xưa phải xét cân
Non sông sụp đổ tại gian thần
Nam nhi chí lớn ngoài biên ải
Nhi nữ tình trường cũng thế nhân
Giếng ngọc nước kia trong vạn thuở
Hạt trai biển nọ đẹp muôn lần
Chuyện buồn lẫy nỏ ngàn năm kể
Chung thuỷ lòng ai dạ sáng ngần!

7-7-2017