Gối chiếc phòng côi nghĩ cũng buồn
Bên song vẳng lặng ngắm trăng suông
Hằng Nga sớm tối vui tình Cuội
Hậu Nghệ tháng ngày hận chẳng buông
Phố vắng đìu hiu không gợn gió
Chùa xa thấp thỏm vọng hồi chuông
Ông Tơ bà Nguyệt se duyên thắm
Sao để phận mình mãi ngóng trông?


2015