Mùa mưa mà mưa chẳng đến
Đáy sâu nẻ toác khi nào
Rêu nằm mơ những sấm sét
Rồi khô trên cọc cầu ao...


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]