Tự khởi thiên nhiên sớm luận tranh
Cái tên mướp đắng đã thành danh
Càng già ruột nhũn, sang màu đỏ
Khi trẻ da sần, giữ sắc xanh
Chằng chịt dây leo theo giậu cảnh
Thơm tho trái đắng lịm nồi canh
Một mình có đủ đầy năm tính
Bởi vị trời sinh vốn kết thành

tửu tận tình do tại