Vẫy mạch rồng từ hướng chánh Tây
Vun bờ trấn giữ núi Truồi đây
Âm thanh đẵn gỗ lùa theo gió
Linh khí đùn tầng chạm tới mây
Kim điện ghi lòng, đầu Bắc gập
Tà dương mơ dáng, nước đầm vây
Thiêng liêng bí ẩn nhiêu khê chuyện
Thịnh vượng về lâu cuộc diện xây

tửu tận tình do tại